top of page

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "World Soil Day Snapshot 2022"


กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "World Soil Day Snapshot 2022" หัวข้อ "Soils: where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน" ชิงเงินรางวัลกว่า 13,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเอง หมายเหตุ ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาดหากพบว่ามีการร้องเรียนถึงภาพ แอบอ้างการกระทำดังกล่าว ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและหากภาพไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีมงานขอตัดสิทธิ์ในการประกวดลักษณะผลงาน
 • เป็นภาพถ่ายในหัวข้อ "Soils: where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน" หรือภาพบรรยากาศความสวยงามภายในงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก จังหวัดตาก

 • เป็นภาพถ่ายจากกล้องหรือโทรศัพท์มือถือ โดย 1 ท่าน ส่งได้ไม่เกิน 3 ภาพ/วัน ขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน 4,800 pixel ทั้งนี้ขนาดไฟล์ของภาพถ่ายไม่ควรเกิน 8 MB โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนำไปตีพิมพ์ในหนังสือ และจัดนิทรรศการ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดงานภายหลัง


กำหนดระยะเวลา

ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 6.00 – 18.00 น. ของแต่ละวันผ่านทาง E-mail lddwsd2022@gmail.com พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยภาพที่ส่งมาหลังจากเวลา 18.00 น. ของแต่ละวันจะนำไปตัดสินในวันถัดไปเกณฑ์การให้คะแนน
 • ความสวยงาม 40%

 • สาระถูกต้องตามหัวข้อ 30%

 • ความคิดสร้างสรรค์ 30%

หมายเหตุ คณะกรรมการจะตรวจสอบภาพในเวลาหลัง 18.00 น. ของแต่ละวัน และจะประกาศผลผู้ชนะ ของแต่ละวัน ในวันถัดไป เวลา 12.00 น.ทาง www.facebook.com/WorldSoilDayThailand2022รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศรายวัน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล เป็นเงิน 6,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายวัน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล เป็นเงิน 3,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายวัน 1 รางวัลๆ ละ 500 บาท จำนวน 3 รางวัล เป็นเงิน 1,500 บาท

 • รางวัล Popular Vote งานดินโลก จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 2,500 บาท


หมายเหตุ
 • รางวัลชนะเลิศรายวัน และรางวัล Popular Vote รายวัน จะตัดสินจากภาพที่ถ่ายภายในงานวันดินโลก ปี2565 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก เท่านั้น

 • รางวัลชนะเลิศประจำงานวันดินโลก ปี 2565 และรางวัล Popular Vote ประจ างานวันดินโลก ปี 2565 จะตัดสินจากภาพถ่ายทั้งหมดที่ส่งเข้ามา (ภาพถ่ายในหัวข้อ Soils: where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” หรือ ภาพถ่ายภายในงานวันดินโลก ปี 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก

 • รางวัลที่ได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/WorldSoilDayThailand2022ที่มา http://contestwar.com/th/contest/16263

ดู 9 ครั้ง

Bình luận


bottom of page