top of page

ประกวดภาพถ่ายชวนเที่ยวป่าชายเลน Dow & Thailand Mangrove Alliance


กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Dow ชวนเที่ยว ป่าชายเลนระยอง" ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ป่าชายเลนของจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านภาพถ่าย

 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมและเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งมากยิ่งขึ้น

 • เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศชายฝั่ง

 • เพื่อส่งเสริมความสำคัญของป่าชายเลน ในการช่วยลดโลกร้อนและปัญหาขยะทะเล

 • เพื่อนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อสำหรับงานแผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ


ประเภทการประกวด

 • ภาพถ่ายมุมสูงจาก Drone

 • ภาพถ่ายทิวทัศน์จากกล้อง DSLR / กล้องดิจิทัล / กล้องมือถือ

หมายเหตุ ขออนุญาตใช้โดรนสำหรับภาพถ่ายประเภทที่ 1 โปรดติดต่อ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โทร. 038-020-070กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายทิวทัศน์ที่แสดงถึงความงดงามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอยู่ภายในป่าชายเลนของจังหวัดระยองที่ทำให้อยากมาท่องเที่ยว

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายไม่เกิน 1 ปีก่อนวันที่รับสมัคร เป็นไฟล์ดิจิทัล ภาพสี ขนาดของไฟล์ระหว่าง 1-10 MB ไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG คุณภาพสูงสุด ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อโฆษณา หรือลงภาพขายผ่านทางเว็บไซต์ขายภาพ

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตัวเอง ห้ามนำผลงานผู้อื่นหรืออ้างชื่อผู้อื่นในการส่งภาพเข้าประกวด

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ประเภทที่เข้าประกวดให้ชัดเจน ชื่อภาพและคำบรรยายภาพ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบในแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด ส่งมาที่ Google formนี้ > การประกวดภาพถ่าย "Dow ชวนเที่ยว ป่าชายเลนระยอง" (google.com)

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด รางวัลเดียวเท่านั้น

 • ภาพถ่าย และไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัลที่ได้รับ


ระยะเวลาจัดการประกวด

 • 25 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2565 เปิดรับผลงาน

 • 23 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง Dow Thailand Facebook


หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • สร้างความรู้สึกให้อยากมาท่องเทียวที่ป่าชายเลนในจังหวัดระยอง 40 คะแนน

 • ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ 20 คะแนน

 • ชื่อและคำบรรยายภาพถ่ายทอดความหมายของภาพได้น่าประทับใจ 10 คะแนน

 • ความยาก-ง่าย และเทคนิคที่ใช้ในการใช้ถ่ายภาพ 10 คะแนน


รางวัลการประกวด แบ่งตาม 2 ประเภทของภาพถ่าย • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 • รางวัล Popular Vote (ตัดสินจากยอด share บน Dow Thailand Facebook) จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลจะได้รับของที่ระลึกจากโครงการฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 090-9623193

 • อีเมล nduangsit@dow.com


ที่มา http://contestwar.com/th/contest/16239Comments


bottom of page