top of page

ประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2023 : Toyota Dream Car Art Contest 2023"

TOYOTA ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2023 : Toyota Dream Car Art Contest 2023" คอนเซ็ปต์ "Multi-pathway to reduce Co2" (carbon neutrality) รถรักษ์โลก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 210,000 บาท ประกาศนียบัตร และเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่การแข่งขัน ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่นเงื่อนไขการสมัคร


 • การประกวดในครั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นรวมถึงไม่ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการใดๆ ก่อน

 • ผลงานจะต้องวาดภาพพร้อมระบายสีและสร้างสรรค์ทุกขั้นตอนโดยผู้สมัครเท่านั้น

 • ผู้สมัครจะต้อง

  • พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

  • มีอายุตรงตามระดับการประกวดในใบสมัคร (พิจารณาอายุจากวันปิดรับผลงาน)


 • โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่น

  • รุ่นอายุ 0 – 7 ปี

  • รุ่นอายุ 8 - 11 ปี

  • รุ่นอายุ 12 - 15 ปี • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่วาดขึ้นเพื่อประกวดในหัวข้อการประกวดโตโยต้า รถยนต์ในฝัน ครั้งนี้โดยเฉพาะ ไม่เคยเข้าร่วมประกวดในรายการอื่นใดมาก่อน

 • ผู้สมัครและผู้ปกครองจะต้องสามารถยืนยันและพิสูจน์ได้ว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผล งานที่วาดโดยผู้สมัครจริง ไม่ติดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด และไม่เคยถูกตีพิมพ์ ที่ใดมาก่อน

 • ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

 • ผลงานวาดภาพพร้อมระบายสี บนกระดาษขนาด A3 (297 มม. x 420 มม.) โดยจะวาดในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ โดยจะต้องมีการวาดภาพพร้อมระบายสีเต็มพื้นที่บริเวณพื้นหลัง เพื่ออธิบายถึงเรื่องราวหรือสถานการณ์ (ไม่รับผลงานที่มีเฉพาะรถยนต์อย่างเดียว) สามารถใช้สีได้ทุกประเภทแต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอลโดยเด็ดขาด • ผลงานที่สมบูรณ์จะต้องถูกส่งมาพร้อมกับใบสมัครและแบบสอบถาม (ดาวน์โหลดได้จาก ​www.toyotadreamcarthailand.com) สามารถถ่ายสําเนาได้

 • การส่งผลงานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสิ่งที่กรอกในใบสมัครครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ รวมถึงมีการลงนามโดยผู้สมัครและผู้ปกครองโดยชอบธรรม

 • ในกรณีที่ทั้งบิดามารดามีสิทธิ์เต็มในการเป็นผู้ปกครอง ทั้งบิดามารดาควรลงนามในใบสมัคร

 • การส่งผลงานเข้าประกวดหมายความว่าผู้สมัครและผู้ปกครองยอมรับขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครทั้งหมด และยอมรับการตัดสินของกรรมการ • ผู้ที่เคยได้รับรางวัลระดับโลกจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลระดับโลกอีกครั้ง ถ้าส่งในรุ่นระดับอายุเดิมที่เคยได้รับรางวัล

 • ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอกทําช้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขายตีพิมพ์หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมในโครงการทันทีกําหนดการส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์วิธีการส่งผลงาน

 • สแกนภาพผลงานส่งไฟล์ทาง LINE OA : @dreamcar2023

 • ส่งผลงานจริงมาทางไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 81 ที่ทำการไปรษณีย์ จรเข้บัว กรุงเทพมหานคร 10230


เอกสารที่ต้องส่ง

 • สิ่งที่ส่งกลับมายังกองประกวด (ต่อผลงาน 1 ชิ้น)

  • ผลงานบนกระดาษขนาด A3

  • ใบสมัคร

  • แบบสอบถาม


 • ผู้สมัคร 1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่จํากัด

 • ผลงานต้องประกอบด้วยรูปรถและภาพพื้นหลังโดยไม่เหลือขอบกระดาษ ผลงานทุกชิ้นจะต้องส่งมาพร้อมใบสมัครและแบบสอบถาม ที่กรอกครบถ้วน จึงถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์ โดยผู้ปกครองเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม


หมายเหตุ

 • ใบสมัครและแบบสอบถาม 1 ชุด ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น

 • ใบสมัครและแบบสอบถามสามารถถ่ายเอกสารได้

 • ห้ามพับผลงานและห้ามเย็บเอกสาร (ชื่อผลงานและรายละเอียดเขียนที่หลังผลงานเท่านั้น)

 • ดาวน์โหลดใบสมัครและแผ่นแปะข้อมูลผู้ประกวดได้ที่ ​www.toyotadreamcarthailand.com


การประกาศผล

 • ผู้ชนะของการประกวดระกับประเทศ จะประกาศในเดือนพฤษภาคม 2023 และผู้ชนะของการประกวดระดับโลกจะประกาศในเดือนสิงหาคม 2023

 • ผลการแข่งขันทั้ง 2 ระดับ จะประกาศที่

  • ​www.toyotadreamcarthailand.com

  • www.facebook.com/DreamCarArtContest


 • ผู้ชนะการประกวดและผู้ปกครอง ยินยอมให้กองประกวดเผยแผร่ผลการตัดสิน รวมถึงของรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ชนะได้รับ หากผู้ชนะไม่ลงนามในเอกสารยินยอม ทางกองประกวดมีสิทธิ์ยกเลิกผลรางวัล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะอันดับรองลงไป

 • รางวัลป็นของผู้ชนะเท่านั้น ไม่สามารถนํามาจําหน่าย มอบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับได้

 • รางวัลไม่สามารถนํามาเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆได้

 • กองประกวดมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคําตัดสิน เรียกคืนรางวัล หรือแม้แต่เรียกร้องค่าเสียหาย หากพบว่า ผู้สมัครทําผิดเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการมอบรางวัล

 • บริษัท และผู้แทนจําหน่ายโตโยต้า ไม่สามารถรับคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตัดสินใดๆ ได้การตัดสิน

 • ผลงานที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้นจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับประเทศโดยจะทําการตัดสินผลงานระดับประเทศในเดือนมีนาคม และประกาศผลผู้ชนะระดับประเทศในเดือนพฤษภาคม ผลงานผู้ชนะจะส่งเข้าประกวดระดับโลกต่อไป

 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดต้องเข้าร่วมทดสอบวาดภาพกับคณะกรรมการเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง

 • ผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละรุ่น ในการประกวดระดับประเทศ จํานวน 9 ผลงาน จะถูกส่งเข้าประกวดในการประกวดระกับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยกรรมการของการประกวดถูกคัดเลือกและแต่งทั้งโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

 • อันดับของผู้ชนะในระดับประเทศ ไม่มีผลใดๆ ต่อการตัดสินรางวัลในการประกวดระดับโลก

 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดรางวัลประกวดระดับประเทศ

 • รางวัลที่ 1 ของทุกรุ่นอายุ ทุนการศึกษา 30,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร พร้อมด้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • รางวัลที่ 2 ของทุกรุ่นอายุ ทุนการศึกษา 20,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

 • รางวัลที่ 3 ของทุกรุ่นอายุ ทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

 • รางวัลชมเชย 5 รางวัลของทุกรุ่น ทุนการศึกษา 2,000 บาท และประกาศนียบัตร (ผู้ชนะเลิศประเภทรางวัลที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ รวม 9 ผลงานจะถูกส่งไปประกวดระดับโลก)

 • รางวัลการประกวดระดับโลก ทุนการศีกษา และโล่รางวัลเงื่อนไขการรับรางวัล

 • บริษัทฯ และกองประกวดสามารถประกาศเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ หรือนําผลงานทั้งหมดไปใช้สื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ต้องชําระค่าใช้จ่ายใดๆ

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ของกองประกวดไม่ติดกับการจดลิขสิทธิ์ใดๆ ของเจ้าของผลงาน และไม่มีการส่งผลงานคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

 • บริษัทฯ และกองประกวดไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย ล้าช้า หรือเสียหายในทุกขั้นตอนของการส่งผลงานติดต่อสอบถาม

 • Line : @dreamcar2023

 • Facebook: Toyota Dream Car Art Contest

 • โทร. 096 847 1478

 • ​www.toyotadreamcarthailand.comTotal Prize Money: 210,000 Baht

File attachments:

Deadline: 20 Dec 2022 08:30 to 28 Feb 2023 16:30

Published by: Contestwar

Comments


bottom of page