top of page
จำหน่าย Flag Board with Diffuser and Black Cloth

Flag Board with Diffuser and Black Cloth ขนาด GB 45 x 65

SKU: HP_000157

Flag Board with Diffuser and Black Cloth

 

ขนาด GB 45 x 65

  • การรับประกัน

    การรับประกันสินค้า

    สินค้ามีอายุการรับประกัน 1 ปี เต็ม ตามสิทธิ์และเงื่อนไข การรับประกันของ บริษัท โปรคัลเลอร์ แล็บ ผู้นำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสินค้าเกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคและการเสื่อมอายุก่อนเวลาอันควรของอะไหล่นั้น

    ยกเว้น เกิดจากสาเหตุการใช้งานอันผิดวิสัย การตกหล่นเสียหายจากการกระแทก เพลิงไหม้ หรือโดนความชื้น ละอองน้ำ และการสูญหายจากการถูกโจรกรรมและอื่นๆ 

฿1,150.00ราคา
bottom of page