top of page

แคนนอน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาพร้อมมอบพรินเตอร์และเครื่องกีฬาแก่เยาวชนบ้านมหาเมฆ

แคนนอน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
พร้อมมอบพรินเตอร์และเครื่องกีฬาแก่เยาวชนบ้านมหาเมฆ

ร่วมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส

ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่ดีอย่างมั่นคงกรุงเทพฯ 22 พฤษภาคม 2566 - บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (Canon) นำโดย นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR และนางสาวธัญญลักษณ์ ขวัญเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำพนักงานแคนนอนจิตอาสาจำนวน 12 คน จัดกิจกรรม Canon Volunteer ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อแก่เยาวชนในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ พร้อมกันนี้ แคนนอนยังได้มอบเครื่องพรินเตอร์รุ่น Canon PIXMA G2010 และหมึกพิมพ์ รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจากบริษัท แมทเธอเรียล ออโตเมชั่น จำกัด เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์เชียร์กีฬาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยในหมู่เยาวชน พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เยาวชนในบ้านมหาเมฆทั้ง 170 คน


นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “แคนนอนจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมแคนนอนอาสาในครั้งนี้เป็นการแนะแนวการศึกษาให้เยาวชนด้อยโอกาสเรื่องการเลือกแผนการศึกษาต่อ ทั้งในสายอาชีพและสายสามัญแก่เยาวชนกลุ่มอายุ 14-16 ปีจำนวน 24 คน อย่างใกล้ชิดโดยพี่ๆพนักงานแคนนอน เพื่อกระตุ้นให้น้องๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาทักษะพิเศษตามความถนัดของตน ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับพวกเขาในอนาคต เพราะเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนที่สุด”


แคนนอน ประเทศไทย ดำเนินงานบนพื้นฐานปรัชญาเคียวเซนั่นคือการสร้างสาธารณประโยชน์ที่ยั่งยืน ด้วยจิตสำนึกของผู้คนเพื่อมอบประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง (Working Together in Harmony for the Common Good) แคนนอนจึงจัดกิจกรรม CSR หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมมิติต่าง ๆ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้ได้มากที่สุดติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเพื่อสังคมของแคนนอน ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://th.canon/th/business/press/landing

ดู 7 ครั้ง

Comments


bottom of page