top of page

ประกวดภาพถ่าย "Teach For Thailand Photo Contest: ภาพถ่ายสะท้อนสังคม"Teach For Thailand ร่วมมือจาก TU Photo และ SU Photo Club ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย "Teach For Thailand Photo Contest: ภาพถ่ายสะท้อนสังคม" ชิงโอกาสเข้าร่วม Workshop พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ Teach For Thailand เป็นที่รู้จักมากขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และกลุ่มของนิสิตนักศึกษา

 • เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนมุมมองทางประเด็นถ่ายภาพและประเด็นปัญหาสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา

หัวข้อการประกวด

 • ความเสมอภาคทางการศึกษา

 • การศึกษาในฝันของคนธรรมดา

 • การศึกษาไทยนอกห้องเรียน

คุณสบัติผู้ส่งผลงาน

 • นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ

 • ไม่จำกัดคณะหรือสาขาของผู้ส่งผลงาน

กติกาการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกส่งได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น

 • สามารถใช้ได้ทั้งกล้องดิจิตอลและกล้องฟิล์ม

กำหนดระยะเวลา

 • 1 กุมภาพันธ์: เปิดรับลงทะเบียนทาง Google Form และส่งผลงานผ่านอีเมล

 • 12 กุมภาพันธ์: เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพและประเด็นสังคม

 • 18 กุมภาพันธ์: Workshop ‘ภาพอนาคตของการศึกษา’ รูปแบบออนไลน์

 • 28 กุมภาพันธ์: ปิดรับผลงาน

 • 19 มีนาคม: ประกาศผลรางวัล

การสมัครและส่งผลงาน

 • ลงทะเบียนกิจกรรมและส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566

 • ลงทะเบียนกิจกรรมก่อนส่งผลงานโดยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์

 • ส่งผลงานมาที่ Udomporn.p@teachforthailand.org


สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำมาจัดทำโปสการ์ดในนามของผู้ส่งผลงานร่วมกับ Teach For Thailand

 • รูปอัดผลงานภาพถ่ายของผู้ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

 • การจัดแสดงผลงานในพื้นที่จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานในสื่อออนไลน์และเว็บไซต์

 • ของที่ระลึกสำหรับผู้ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือก

 • Workshop และพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพและประเด็นปัญหาสังคมด้านการศึกษากับ Teach For Thailand ในหัวข้อ ’ภาพอนาคตการศึกษา’ (สำหรับผู้ที่ส่งผลงานทุกท่าน)

 • เกียรติบัตร (สำหรับผู้ที่ส่งผลงานทุกท่าน)

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/TeachForThailand ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Udomporn Phoomikhanon

Contest Type:


ที่มา http://contestwar.com/th/contest/16419

ดู 7 ครั้ง

コメント


bottom of page