top of page

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "ร้อยมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต : Partnerships for Wildlife Conservat


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "ร้อยมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต : Partnerships for Wildlife Conservation" เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 39,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยได้มีโอกาสถ่ายทอดและสื่อเรื่องราวที่สะท้อนถึงการตระหนักถึงคุณค่า ความสําคัญ และประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่า ที่มีต่อมนุษย์และระบบนิเวศผ่านทางภาพถ่าย

 • เพื่อนําภาพถ่ายไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้รับรู้และตระหนักในคุณค่า ความสําคัญและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดจิตสํานึกในการช่วยกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการร่วม เฉลิมฉลองเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) 3 มีนาคม

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหัวข้อการประกวด คือ "Partnerships for Wildlife Conservation - ร้อยมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต" ที่สะท้อนให้เห็นถึงการกระทําหรือผลลัพธ์จากการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า พืชป่า และสิ่งแวดล้อม ของตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน องค์กร หรือกลุ่มองค์กร ตลอดจนสามารถสร้างแรงจูงใจให้สาธารณชนเกิดความตระหนักและร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างต่อไป เช่น การปลูกป่า การสร้างโพรงรัง แหล่งน้ํา แหล่งอาหารให้สัตว์ป่าและสัตว์น้ํา การเก็บขยะ การคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์สิ่งของตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) รวมถึงการรณรงค์เพื่อต่อต้านการกระทําความผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า เป็นต้น

 • ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • ประเภทนักเรียน

  • ประเภทนิสิต นักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)

  • ประเภทบุคคลทั่วไป


 • ผู้เข้าร่วมประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ในประเภทใดประเภทหนึ่ง และไม่เกิน 5 ภาพ

 • เงื่อนไขทางเทคนิค

  • ภาพถ่ายเป็นได้ทั้งภาพสี หรือขาวดํา แนวนอน หรือแนวตั้ง และถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Drone, Smartphone, Tablet) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีถ่ายด้วยกล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง (600 dpi)

  • ไฟล์ภาพต้องมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ตำ่กว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน 4,800 pixels ถ้าเป็นภาพ Panorama ต้องมีขนาดยาวที่สุดเท่ากับ 4,800 pixels

  • บันทึกส่งผลงานเป็นไฟล์ .jpg เท่านั้น (ต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไม่ว่าจะเป็น Raw Files และ/หรือ .jpg ไว้สําหรับการตรวจสอบ)

  • ภาพถ่ายต้องไม่มีลายน้ํา เครดิต ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใด ๆ บนภาพ รวมทั้ง ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว หรือสีใด ๆ

  • สามารถปรับแต่งสี - แสง เพื่อความสวยงาม ได้ตามความเหมาะสม


 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (วันปิดรับผลงาน)

 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามทําซ้ำ ดัดแปลง หรือเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น ๆ หรือนําผลงานของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนาม ผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากมีบุคคลใดมากล่าวอ้างเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งเข้าประกวด จะต้องรับผิดชอบในการเจรจา ตลอดจนรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นข้างต้น

 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน หรืออยู่ระหว่างการส่งเข้าร่วมประกวดรายการอื่น ๆ

 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องไม่ละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง สําหรับพื้นที่ที่ถ่ายภาพ (ควรมีเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดําาเนินการ)

การเปิดรับผลงาน สามารถส่งไฟล์ผลงานภาพถ่ายพร้อมระบุรายละเอียดต่อไปนี้อย่างถูกต้องและครบถ้วนได้ที่เว็บไซต์ www.wildlifedaythailand.org ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 23.59 น.) ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเนื่องมาจากความขัดข้องจากอินเทอร์เน็ตที่ทําให้ไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ชื่อภาพ: ค่าบรรยายภาพ (โดยสังเขป): สถานที่ถ่ายภาพ: ชื่อผู้ถ่ายภาพ: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักเรียน

  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


 • ประเภทนิสิต นักศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


 • ประเภทบุคคลทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนบริหารอนุสัญญา กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา โทร: 0 2564 0777 ต่อ 1494 (คุณนงนภัส พึ่งสาย)

 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: wildlifedaythailand@gmail.com

 • กล่องข้อความ (Inbox) ใน Facebook Page "World Wildlife Day Thailand"


ที่มา http://contestwar.com/th/contest/16410

Comentarios


bottom of page