top of page

ประกวดภาพถ่ายโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน หัวข้อ "Greening the Scrap Metal for the Better Change


โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดภาพถ่าย "โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน" หัวข้อ "Greening the Scrap Metal for the Better Changes" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในประเทศไทย

 • สามารถส่งผลงานแบบบุคคลหรือแบบทีม (ทีมละไม่เกิน ๓ คน) จำนวน 1 ภาพถ่าย

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "Greening the Scrap Metal for the Better Changes”" พร้อมเขียนคำบรรยายภาพไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร

 • ความละเอียดของภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 1,200 x 1,800 พิกเซล พร้อมส่งไฟล์ภาพในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน นามสกุล JPEG เท่านั้น

 • เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล กล้องโทรศัพท์มือถือ โดรน หรือ สแกนจากฟิล์ม โดยไม่จำกัดเทคนิควิธีการถ่ายภาพ รวมทั้งสามารถปรับแต่งแสง สีได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่อนุญาตให้ตัดต่อ ลบ เพิ่ม ในรายละเอียดของภาพ รวมถึงต้องไม่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ปรากฏในภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งอาจสามารถเรียกให้ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับเพื่อตรวจสอบ ในกรณีเกิดข้อสงสัย

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ในนิตยสาร หนังสือ หรือ ไม่เป็นภาพที่ขายใน Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งภาพสีและภาพขาวดำ

 • กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดปรากฏใบหน้าบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวตนบุคคลในภาพได้ผู้ส่งผลงานจะต้องแนบเอกสารยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้ส่งผลงานและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดย กพร. ขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น

 • กรณีส่งเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที

 • ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานของตนเอง ภาพละไม่เกิน 5 นาที เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินคะแนนของคณะกรรมการ โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในงาน Green Scrap Metal Thailand 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

กำหนดการส่งผลงาน

 • การเปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 มกราคม 2566

 • กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.

 • ประกาศผล ผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

 • นำเสนอผลงาน และประกาศผลพร้อมมอบรางวัล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 • สามารถส่งผลงานผ่านทาง Google Form Link https://forms.gle/JpnmuUPDHLpS62JJ7 พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่าย และรายละเอียดผลงานดังนี้

 • ไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,200 x 1,800 พิกเซล

 • ชื่อภาพและคําบรรยายภาพไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร ซึ่งต้องระบุ ชื่อภาพ, สถานที่ที่ถ่ายภาพ, คำบรรยายถึงแนวคิดเกี่ยวกับภาพ

 • ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษาและหมายเลขโทรศัพท์สําหรับติดต่อ ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • เอกสารแสดงความยินยอมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

 • เอกสารแสดงความยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ตามกติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด (ถ้ามี)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • หน่วยงานบริหารโครงการ (PMU U-POPs) ชั้น 6 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เลขที่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 • โทรศัพท์: 02 430 6842 ต่อ 4241 หรือ 098 656 4866

 • อีเมล: GreenScrapMetalThailand@gmail.com

ที่มา http://contestwar.com/th/contest/16305

ดู 6 ครั้ง

Comments


bottom of page