top of page

ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอบ้านโคก (ภูดู่) จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวข้อ "มนต์เสน่ห์แห่ง


จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอบ้านโคก (ภูดู่) จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวข้อ "มนต์เสน่ห์แห่งประตูสู่หลวงพระบาง" ภายใต้โครงการวิจัยส่งเสริมและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พื้นที่ 7 อําเภอบ้านโคก (ภูดู่) จังหวัดอุตรดิตถ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 28,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร หัวข้อการประกวดภาพถ่าย มนต์เสน่ห์แห่งประตูสู่หลวงพระบาง ประเภทผู้เข้าประกวด ประชาชนไทยประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทการประกวด

 • ประกวดภาพถ่ายจากกล้อง DSLR หรือกล้อง Mirrorless

 • ประเภทภาพถ่ายจากกล้องมือถือ Smart Phone

กติกาการประกวด

 • ภาพถ่ายต้องเป็นผลงานที่ถ่ายขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก ทําซ้ำ หรือดัดแปลงจากภาพถ่ายของผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

 • สามารถทําการปรับแสง สีความเข้ม ได้ตามความเหมาะสม

 • ต้องเป็นภาพถ่ายดิจิตอล ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 x 4,800 พิกเซล

 • ไฟล์ที่ส่งต้องเป็นนามสกุล JPEG เท่านั้น

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่าย โดยไม่จํากัดจ้านวนภาพ

 • ระบุชื่อกล้อง Digital หรือ Smart Phone และรุ่นให้ถูกต้อง

 • ผู้ส่งประกวดสามารถส่งภาพเข้าร่วมการได้เพียงหนึ่งประเภท และหนึ่งผลงานเท่านั้น

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

 • เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้อง DSLR, Mirrorless และ Smart Phone สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพ 12 x 18 นิ้ว ติดภาพลงบนกระดาษแข็งขนาด 16 x 20 นิ้ว พร้อมส่งไฟล์ ในแบบมาตรฐาน JPEG

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมกับภาพถ่าย บรรยายถึงรายละเอียดการถ่ายภาพ หรือเรื่องราวของภาพและเหตุการณ์ความประทับใจ ประมาณ 4-5 บรรทัด ระบุชื่อกล้อง Digital หรือ Smart Phone และรุ่น ให้ถูกต้อง พร้อมแนบไฟล์สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (โดยสามารถอ่านรายละเอียดการประกวดภาพถ่ายฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ Facebook มักเที่ยวม่วง เจ็ดต้น / สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด และตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กําหนด รวมทั้งภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด และหรือเคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ทั้งไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือ เอกสารใดๆ ที่ทําขึ้นเพื่อการจําหน่าย เพื่อโฆษณา ยกเว้นการเผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนตัว (ซึ่งเป็นภาพของผู้ส่งเข้าประกวดได้ถ่ายภาพเอง จึงสามารถนําภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้น มาร่วมส่งเข้าประกวดได้)

 • ผู้ส่งประกวดสามารถส่งภาพเข้าร่วมการได้เพียงหนึ่งประเภทและหนึ่งผลงานเท่านั้น

กําหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้– 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ก่อนเวลา 23.00 น.) (ตัดสินจากเวลาที่ระบุใน E-mail) ผู้เข้าประกวดต้องส่งภาพถ่ายผ่านทาง : muangjetton@gmail.com โดยทําการส่ง E-mail แนบไฟล์ ภาพถ่าย พร้อมแจ้ง ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และมีหลักฐานสําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่เพจมักเที่ยวม่วงเจ็ดต้น – ภูดู่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • การสื่อความหมายและแนวความคิดได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย

 • การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย

 • ความคิดสร้างสรรค์เทคนิคและความแปลกใหม่

 • ความคมชัดและความถูกต้องของภาพ

รางวัลการประกวด

 • ประกวดภาพถ่ายจากกล้อง DSLR หรือกล้อง Mirrorless

  • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท (โล่รางวัลจากผู้ว่าฯ)

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท (เกียรติบัตร)

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท (เกียรติบัตร)

  • เกียรติบัตรสำหรับรางวัลชมเชย 3 รางวัล


 • ประเภทภาพถ่ายจากกล้องมือถือ Smart Phone

  • รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท (โล่รางวัลจากผู้ว่าฯ)

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บาท (เกียรติบัตร)

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท (เกียรติบัตร)

  • เกียรติบัตรสำหรับรางวัลชมเชย 3 รางวัล


ติดต่อสอบถาม

 • Facebook "มักเที่ยวม่วงเจ็ดต้น - ภูดู่"

 • นายอัครชัย เอกวัฒนาไพร มือถือ 065 – 4946965

ที่มา http://contestwar.com/th/contest/16400

Opmerkingen


bottom of page