top of page

ซีดีจี ซิสเต็มส์ ส่งซอฟต์แวร์ FlowSoft as a Service

ซีดีจี ซิสเต็มส์ ส่งซอฟต์แวร์ FlowSoftas a Service ตอบโจทย์ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Office รองรับการทำงานยุคดิจิทัล

ซีดีจี ซิสเต็มส์ สานต่อกลยุทธ์ “The NeXt Chapter” เพิ่มบริการ Software as a Service ล่าสุดเปิดตัวซอฟต์แวร์ FlowSoftas a Service ตอบโจทย์ “ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบองค์รวม ช่วยองค์กรให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ลดขั้นตอน มุ่งตอบโจทย์ทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสู่การยกระดับการทำงานรับยุคดิจิทัล เผยกว่า 400 หน่วยงานใช้บริการ FlowSofte-Saraban เล็งเพิ่มจำนวนหน่วยงานใช้บริการ พร้อมเตรียมเสริมแกร่งบริการ Software As a Service ใหม่ ตั้งเป้าโตเพิ่มสูงสุดภายในปีนี้
นายปริญญา ผลพฤกษสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CDGSผู้นำธุรกิจการพัฒนาและให้บริการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solutions and Services Provider) สำหรับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยว่า กว่าตลอด 55 ปีของการดำเนินธุรกิจ ซีดีจี ซิสเต็มส์ เดินหน้าสานต่อกลยุทธ์ “The NeXt Chapter” บุกตลาด Software as a Service (SaaS) รับเทรนด์ธุรกิจยุคนิวนอร์มอล ล่าสุดเปิดตัวซอฟต์แวร์ FlowSoft as a Service “ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic : e-Office) โดยมีบริการที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการทั้งหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการปูพื้นฐานสู่การเป็น e-Office ด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมในเรื่อง งานสารบรรณ งานบริหารจัดการเอกสาร ระบบจัดการการประชุม ระบบการจอง (e-Booking) ระบบจัดการครุภัณฑ์ ระบบหนังสือเวียน รวมถึงการแจ้งซ่อม/บำรุงรักษา ทั้งงานพัสดุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน ไปจนถึงรับแจ้งซ่อม แจ้งปัญหาของสาธารณูปโภคในแต่ละพื้นที่ โดยฟีเจอร์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน FlowSoft as a Service
“ระบบ FlowSoft as a Service เป็นระบบที่ทำงานบนคลาวด์ของผู้ให้บริการในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐานสากล เหมาะสำหรับการใช้งานของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง รวมทั้งมีระบบสำรองข้อมูล มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความยืดหยุ่น เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้งาน FlowSoft as a Service จากทุกที่ทุกเวลา รองรับการทำงานแบบ Hybrid และไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงในการติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) ซึ่งทางบริษัทฯได้รับผลตอบรับที่ดี โดยในช่วง 2 เดือนหลังจากการเปิดตัวบริการดังกล่าว มีหน่วยงานสนใจและทดลองใช้ระบบ FlowSoft as a Service แล้วมากกว่า 10 หน่วยงาน ขณะที่ FlowSoft e-Saraban ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการของระบบ FlowSoft as a Service มีผู้ใช้งานมากกว่า 14,600 คน รวมกว่า 400 หน่วยงาน เล็งเพิ่มจำนวนหน่วยงานใช้บริการต่อเนื่อง” นายปริญญา กล่าว
FlowSoft as a Service เป็นมิติใหม่ของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Office ที่ให้บริการครอบคลุมมากกว่างานบริหารจัดการเอกสาร โดยการให้บริการ ดังนี้

ภาพประกอบ

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยในปี 2561 หมวดสำนักงาน ซึ่งได้มาตรฐานตรงตามระเบียบสารบรรณฯ ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มุ่งสนับสนุนการเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สามารถร่างหนังสือและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม พรบ. ว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 9, 26 และ 28 ใช้งานผ่าน Web-Based Application และ Mobile Application รองรับได้ทุกอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับระบบงานอื่นด้วย Service API การเชื่อม AD, LDAP ในการยืนยันตัวตนใช้งาน (Authentication)

2. ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Management System: e-DMS) อำนวยความสะดวกด้านการบริหารและจัดการงานเอกสาร ขององค์กร สู่รูปแบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ด้วยระบบงานที่มีความคล่องตัว มีเสถียรภาพมากขึ้น กำหนดการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ในลักษณะ Collaboration เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ทั้งรายบุคคล และกลุ่มบุคคล

3. ระบบบริหารจัดการการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ช่วยบริหารและจัดการประชุม ช่วยกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการค่าใช้จ่าย บันทึกผลหรือมติในที่ประชุมเป็นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง สถิติต่าง ๆ ในการจัดประชุม

4. ระบบการจอง (e-Booking) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจองห้องประชุมหรือสถานที่ส่วนกลาง การจองรถ มีฟังก์ชันในการแสดงผลในรูปแบบปฏิทิน และสามารถใช้ในการจัดคิวการจอง และอนุมัติการใช้งานได้

5.ระบบการจัดการครุภัณฑ์ (Asset Management) จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ จัดกลุ่มหรือหมวดหมู่ มีการออกรายงาน สามารถจัดการยืม-คืนครุภัณฑ์ผ่านระบบได้ รองรับการคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์และตัดจำหน่ายครุภัณฑ์

6. ระบบหนังสือเวียน มีฟังก์ชันการทำงานรองรับการประกาศ แจ้งเวียนข่าวสารภายในองค์กร สามารถจัดหมวดหมู่ของเอกสารและกำหนดกลุ่มที่แจ้งเวียนข่าวสารได้ รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อไปยังการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกผ่านระบบได้โดยตรง

7. ระบบแจ้งซ่อมและบำรุงรักษา (e-Maintenance Service) ให้บริการรับแจ้งซ่อม/แจ้งปัญหาสาธารณูปโภคและพัสดุภัณฑ์ภายในสำนักงาน มีการติดตามงานและแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบ dashboard และรายงานสถิติได้


ภาพประกอบ

“ซีดีจี ซิสเต็มส์ มุ่งมั่นในการพัฒนา FlowSoftas a Service รวมไปถึง Software as a Service ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันในการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไปถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถตอบโจทย์แบบการทำงานภายในของแต่ละหน่วยงานเอง รวมทั้งการให้บริการประชาชนของหน่วยงานรัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมเสริมแกร่งด้วยแผนเปิดตัวบริการ Software as a Service ใหม่ในเร็ว ๆ นี้ ตั้งเป้าโตเพิ่มสูงสุดภายในปีนี้”นายปริญญา กล่าวทิ้งท้าย

Comments


bottom of page